Formació

Qualitat

 • Anàlisis modal d’errates i efectes.
 • Anàlisis i resolució de problemes.
 • Auditories de qualitat: ISO 19.011
 • Canvi ràpid del format productiu.
 • Control estadístic dels processos Industrials.
 • Control i medició dels temps: Crono- Anàlisis
 • Especificació tècnica d’automoció.
 • Gestió logística dels magatzems.
 • Gestió logística dels stocks.
 • Gestió visual de l’entorn : el model de la 5 S
 • Gestió i planificació de la producció.
 • Eines avançades de gestió de la qualitat.
 • Eines bàsiques d’asseguraments de la qualitat.
 • Manteniment productiu total.
 • Millora dels mètodes i els temps.
 • Millora dels processos Industrials.
 • Model europeu de millora continua i excel·lència empresarial.
 • Repetibilitat i reproducció en la medició.
 • Requisis del sistema de gestió de la qualitat.
 • Sistema de producció flexible. Lean Manufacturing.
 • Tècnics en gestió de la qualitat: ISO 9.00 : 2000
 • D’altres